mandag den 5. april 2010

Fedtegrever

Formanden: Jeg maa atter henstille til det ærede Medlem, om det ikke er ganske unødvendigt at drage dette frem for at tage stilling til Ændringsforslaget.

Sabroe [socialdemokraten Peter Sabroe, Den Gyldenblondes far, Morten Sabroes farfar]: Jeg tillader mig, hr. Formand, at sige, at naar vi her i Rigsdagen have at gøre med et Spørgsmaal om Understøttelse til Fru Bransholm, synes det mig at være af afgørende Vigtighed at konstatere, hvorledes den Behandling, hun gav Børnene, i Virkeligheden var. Jeg er nu i Besiddelse af det omtalte Hønsefoder, og ærede Medlemmer ville have Lejlighed til at se, hvilket svinsk og uappetitligt Produkt det er. I Maanedskriftet ”Hunden” findes en Annonce fra Holstebro Svineslagteri, der har leveret Fedtegreverne til Børnene paa ”Hebron”. Annoncen lyder saaledes: ”Fedtegrever”, almindeligt anerkendt som de bedste Fødemiddel, der eksisterer, til Hunde og al slags Fjerkræ, faas til enhver Tid hos os i Kager paa 50-100 Pund mod Forudindsendelse af Beløbet eller mod Efterkrav. Pris 10 Øre pr. Pund. Holstebro Svineslagteri.” Jeg lod saa indkøbe 9½ Pund; Regningen er her: ”9½ Pund Fedtegrever, 95 Øre, Holstebro Svineslagteri.” Og her ville ærede Medlemmer kunne se de berømte Fedtegrever og danne sig et Begreb om, hvilket smudsigt Produkt det er, man har budt de fattige Børn paa ”Hebron”.

Formanden: Jeg vil henstille, om det ærede Medlem ikke kunde finde en mere passende Tid og et mere passende Lokale til at udstille sine Varer i.

Sabroe: Jeg indrømmer, de Varer er ikke gode, men det er nødvendigt overfor den stærke Overdrivelse fra anden Side endelig en Gang at vise corpus delicti. Ærede Medlemmer ville efter Mødet havde udmærket Lejlighed til at se … (Afbrydelse: Og smage?) Smage? Nej, jeg tror ikke ærede Medlemmer ville, thi da jeg havde bestemt at ville tale fra denne Plads og havde faaet Pakken herhen, saa skete der det, at det ærede Medlem fra Løvel (Anders Nielsen), der sidder et par Pladser herfra, kaldte et af Budene hen til sig og befalede, at Pakken skulde bringes bort fra denne Plads og anbringes paa min. Nærheden af de Fedtegrever generede aabenbart det ærede Medlem alt for stærkt. Da jeg imidlertid mente, at jeg, naar jeg skulde taler der, og Pladsen der var ledig, havde Ret til at anbringe dem der, lod jeg et andet Rigsdagsbud bringe dem tilbage paa denne Plads, hvorefter det ærede Medlem for Løvel henvendte sig til Formanden og vistnok havde en meget intim Konference med ham om, paa hvilken Maade man skulde fjerne disse Fedtegrever …

Formanden: Jeg kalder det ærede Medlem til Orden (Stemmer: Af hvilken Grund?)

Sabroe: Det er overflødigt at spørge om Grunden.

fra Rigsdagstidende 1907-1908 (citeret i min mor Lise Togebys antologi Var de så røde?, undertitel ”Tekster og dokumenter til belysning af Socialdemokratiets gennembrudsår”, 1968 (mit fødeår)

[afskrevet torsdag]

Ingen kommentarer:

Send en kommentar