fredag den 29. april 2016

Håndledsgate endevendt

24syv skriver:

Politiet ventede otte dage med at køre Yahya Hassan på hospitalet

Digter Yahya Hassan skulle have været opereret den dag, han blev anholdt, men først otte dage senere kørte politiet ham på hospitalet. Det møder hård kritik fra hans advokat. Ifølge en anonym kilde nægtede Hassan at lade sig scanne, da han endelig kom frem til hospitalet

Der gik hele otte dage, fra dig­te­ren Yahya Has­san blev anholdt af poli­tiet for angi­ve­ligt at have skudt en 17-årig dreng i foden i Aar­hus Vest, til han kom på hospi­ta­let. Det kan Radio24syv i dag for­tælle.
Has­san skulle ellers have været ope­re­ret for et kom­pli­ce­ret brud i hånd­le­det den 21. marts – samme dag, som han blev anholdt – men det næg­tede poli­tiet ifølge dig­te­rens for­svar­sad­vo­kat Claus Bon­nez. Det fik ham den­gang til at kri­ti­sere poli­tiet for brud på men­ne­ske­ret­tig­he­derne.
Først den 29. marts blev han kørt på hospi­ta­let af poli­tiet for at få behand­ling, og det væk­ker påny kri­tik fra Claus Bon­nez:
”Når man fri­heds­be­rø­vet, så er man i sta­tens vare­tægt. Og når man er det, så har man krav på den læge­be­hand­ling, som lægerne vur­de­rer, at man skal have. Pro­ble­met er her, at poli­tiet ikke har fulgt læger­nes råd eller spurgt, om det ville være upro­ble­ma­tisk at vente otte dage med ope­ra­tio­nen,” siger Claus Bon­nez til Radio24syv.
Radio24syv har talt med flere læger, der bekræf­ter, at et kom­pli­ce­ret brud i hånd­le­det ofte skal behand­les inden­for et kort tids­rum, og at det er kor­rekt, at det indi­mel­lem kan være for sent at ope­rere et hånd­leds­brud, hvis der går for lang tid. En kom­pli­ce­ret brud i hånd­le­det kan såle­des gro skævt sam­men, hvor­ef­ter det er sær­de­les besvær­ligt at bryde op og ope­rere på plads igen.
Claus Bon­nez siger, at poli­tiet i de få timer mel­lem anhol­del­sen og den plan­lagte ope­ra­tion var opmærk­som på, at Yahya Has­san skulle ope­re­res.
Den 24. marts blev Claus Bon­nez kon­tak­tet af en læge fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Lægen for­talte, at han var på vagt på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal nat­ten den 21. marts, hvor Yahya Has­san blev anholdt.
Her note­rede lægen sig, at Yahya Has­san blev kørt på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal efter sin anhol­delse klok­ken 02.53 om nat­ten – for­ment­ligt til under­sø­gel­ser i for­bin­delse med sku­depi­so­den. Lægen gjorde her poli­tiet opmærk­som på, at det var vig­tigt, at Yahya Has­san også duk­kede op klok­ken 07.30 på samme hospi­tal til en plan­lagt ope­ra­tion i hånd­le­det. Men det skete ikke.
Radio24syv har fået nav­net på den pågæl­dende læge, men det har ikke været muligt at komme i kon­takt med ved­kom­mende.
Mod­satte sig angi­ve­ligt ope­ra­tion en uge senere
For­svar­sad­vo­kat Claus Bon­nez aner­ken­der, at poli­tiet efter anhol­del­ses­da­gen har vist vel­vilje over­for Yahya Has­san.
Ifølge Radio24syvs oplys­nin­ger er dig­te­ren siden ble­vet kørt på hospi­ta­let i alt fire gange, og sær­ligt før­ste hospi­tals­be­søg sår tvivl om hvor­vidt Yahya Has­san over­ho­ve­det har en inten­tion om at blive ope­re­ret.
Ifølge en kilde tæt på for­lø­bet blev Yahya Has­san kørt til Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal d. 29. marts, hvor han blev til­budt en scan­ning i hån­den og en ope­ra­tion dagen efter. Men Yahya Has­san kræ­vede ifølge kil­den at blive scan­net over hele krop­pen, hvil­ket lægen anså som unød­ven­digt. Yahya Has­san næg­tede der­ef­ter – ifølge Radio24syvs kilde – at blive scan­net eller ope­re­ret over­ho­ve­det.
Radio24syv har for­holdt Claus Bon­nez den oplys­ning. Han siger, at han ikke ved, hvad der er fore­gået d. 29. marts.
”Det er en uge senere, og om det har været for sent at ope­rere, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det, jeg for­hol­der mig til, er den dag, hvor han skulle have været ope­re­ret, og det blev han ikke,” siger Yahya Has­sans advo­kat til Radio24syv.
Claus Bon­nez afvi­ser, at Yahya Has­san skulle have mod­sat sig ope­ra­tion alle­rede d. 21. marts på anhol­del­ses­da­gen:
”Min kli­ent var ked af det og havde mange smer­ter. Jeg kan ikke vide, om det er gas eller ej, men det er der ikke noget, der tyder på,” siger han.
Claus Bon­nez har kla­get til Den Uaf­hæn­gige Poli­tik­la­ge­myn­dig­hed over poli­tiets behand­ling af Yahya Has­san.
Radio24syv har kon­tak­tet Østjyl­lands Politi flere gange, men de ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar