torsdag den 16. september 2010

Tekstredegørelse (Læderede typer, foren eder!)

(fra kommentarbind K14 til Søren Kierkegaards skrifter)

1. Bibliografisk beskrivelse

"Hvad jeg vil?" blev trykt i Fædrelandet, 16. årgang, nr. 77, lørdag den 31. marts 1855. Artiklen er signeret "S. Kierkegaard". Fædrelandet blev udgivet af J.F. Giødwad og C. Ploug; sidstnævnte fungerede også som ansvarlig redaktør. Avisen blev trykt hos Louis Klein i København og lå færdig fra trykkeriet kl. 20. Prisen var 6 skilling i løssalg, 5 mark pr. måned, 15 mark pr. kvartal og 3 rigsdaler pr. kvartal leveret udenfor København.

Artiklen er blevet kollationeret i tre eksemplarer af Fædrelandet, nr. 77, den 31. marts 1855:

A. SKs eget eksemplar, uindbundet og uopskåret, KA, D pk. 17.
B. Det Kgl. Biblioteks eksemplar, indbundet og beskåret (Eksemplar B er indbundet sammen med resten af Fædrelandet, 16. årgang, 1855)
C. Det Kgl. Biblioteks eksemplar, indbundet og beskåret (Eksemplar C er indbundet sammen med resten af Fædrelandet, 16. årgang, 1855).

Ved den interne kollation blev der ikke konstateret afvigelser (Da Fædrelandet er en avis, kan kvaliteten af selve trykket ikke sammenlignes med SKs bøger. Således kan der være forskelle i antallet af læderede og tryksvage typer i de kollationerede eksemplarer, som ikke nævnes her).

Format og paginering

Formatet er folio (Udgangspunktet for formatbetegnelsen er plane helark (ca. 520 x 695 mm), som ved fortsat halvering (ombøjning) giver formaterne folio og kvart). Avisen har et omfang på fire sider, svarende til to blade dannet af et enkelt foldet ark. Avisen er trespaltet; siderne opdeles ydermere af en tværgående, fed-fin dobbeltskillestreg trykt ca. to tredjedele nede på hver side. Pagineringen 317-320 er på forsiden angivet under spalterne, på avisens øvrige sider over. Spalterne er unummereret (I SKS 14, 179-181, angives sidetallet i marginen; de følgende spalteskift angives med en lodret streg i teksten og et suppleret spaltetal i kantet parentes i marginen).
SKs artikel fylder knap to tredjedel side. Den er trykt på forsiden (s. 317) over den tværgående skillestreg, hvor den begynder i første spalte og afsluttes i tredje. Derudover indeholder avisen nyheder fra ind og udland, en føljeton (I ordet"føljeton"s oprindelige betydninger, "bilag", betegnede det artikler vedlagt en avis. Siden brugtes det om artikler på den nederste del af en avisside, dvs. under tværstregen; disse kaldtes føljetoner eller føljetonartikler. Sidenhen udvidedes betydningen til en tekst, der var opdelt og udkom over flere numre af en avis. I Fædrelandet, nr. 77, fra den 31. marts 1855 ses således en føljeton i to betydninger: Den er placeret nederst på avisens sider, og den løber over flere numre af avisen) samt annoncer.

Beskrivelse af eksemplar A

Avisen måler 346 x 517 mm (Størrelsen måles som bredde (øverste kant) x højde (venstre kant).

Papir
Der er benyttet almindelig trykpapir af træholdig kvalitet.

Typografi
Det fremherskende skriftsnit i avisen er antikva. Fremhævet tekst er sat med fed eller spatieret skrift.
På forsiden findes avisens hoved og datolinje. Hovedet består af et bredt centralfelt og to smalle felter hhv. til venstre og til højre herfor. Datolinjen adskiller hovedet fra avisens øvrige tekst.

Det centrale felt har ordlyden:

Fædrelandet / 1855 / Abonnementspris i Kjøbenhavn 15 Mk. pr. Qvartal, 5 Mk.pr. Maaned; enkelte Nr. 6 Sk.: udenfor Kjøbenhavn 3 Rdl. / pr. Qvartal frit i Huset. Hver Søgne-Aften udgaaer et Numer. [Udtrykket "frit i Huset" angiver, at porto er inkluderet]

Det smalle felt til venstre har følgende ordlyd:

Bladets Comptoir, store Kjøb- / magergade nr. 55, er aabent / hver Søgnedags Formiddag fra / Kl. 11-1

Det smalle felt til højre:

Bekjendtgørelser / indrykkes mod en Betaling af / 4 Sk. for Petitlinien. Ifølge en / Overenskomst med "Afton- / bladet" i Stockholm, "Christianiaposten" i Christiania / og Handels- och Sjö / farts-Tidningen" i Gö- / theborg kunne de også blive / indførte i disse mod en lignende / Betling for hvert Blad.

Derunder er datolinjen placeret, indrammet at to tværgående dobbeltstreger; den øverste er fed-fin, den nederste fin-fed. Datolinjen har ordlyden:

16de Aarg. Løverdagen den 31. Marts, Nr. 77.

Oplysningen om årgangen er venstrestillet, dateringen centreret, og avisnummeret højrestillet (En uddybende beskrivelse af avishovedet findes i tekstredegørelsen til "En Opfordring til mig fra Pastor Paludan-Müller", s. 416ff.)
Nederst i sidste spalte, på bagsidens øverste del, adskilt fra den foregående notits af en skillestreg i hele spaltens bredde, er trykketidspunktet angivet:

Færdigt fra Trykkeriet Kl. 8

Bagsidens fod er adskilt fra avisens øvrige tekst af en tværgående, fed-fin dobbeltskillestreg og har ordlyden:

Udgivere: J.F. Giødwad og C. Ploug; ansvarlig: C. Ploug. / [Skillestreg] / Trykt med Hurtigpresse hos Louis Klein.

Artiklens overskrift "Hvad jeg vil?", der er fed og centreret i spalten, er sat med en punktstørrelse ca. 1 grad større end brødteksten (Artiklen er sat med en punktstørrelse svarende til ca. 10; tekst, der er 1 grad større, er sat med punktstørrlese 12, og 2 grader større med punktstørrelse 14). Derunder følger dateringen "Marts 1855", og den spatierede signatur "S. Kierkegaard" indrykket fra hhv. for- og bagkant på samme linje. Nedenunder er trykt en kort skillestreg.
Artiklen indledes af unical, der er fed og sat med en punktstørrelse ca. 2 grader større end brødteksten. Efter artiklen er trykt en længere skillestreg, der afgrænser SK's tekst fra den øvrige tekst i spalten.
Spaltekolumnen måler ca. 88 mm. i bredden, og der er op til 52 linjer i hver af artiklens spalter. mellem spalterne er sat en fed, lodret skillestreg. Brødteksten er sat med en skriftstørrelse svarende til ca. 10 punkt (korpus). De er dobbelt ordmellemrum efter punktum.

Der er enkelte sætter- og trykfehl i artiklen. Et 'h' er er fejlsat for 'b' i "velhehagelig" (SKS 14, 181, 12). Trykfejl skyldes læderede typer (Eksempler på læderede typer: det andet 'a' i "Naade" (SKS 14, 179,41), det andet 'c' i "capricieust" (180,15) og 't' i "Strenghed" (180,36)).

(hvorpå manuskriptbeskrivelsen følger ...)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar